SRL

Board Members

Chairman Shunichi Higashi
President and CEO Makoto Matsumoto
Directors Kazuya Omi
Satoru Isago
Shigeru Tsurumaki
Noriyuki Fukuda
Shigekazu Takeuchi
Goki Ishikawa
Naoki Kitamura
Tadashi Hasegawa
Auditor Keiji Shimada